گزارش

سوال های متداول: انواع خشونت علیه زنان و دختران

۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم