گزارش

International Law Commission simulation exercise

۲۴ آوریل ۲۰۱۹
MUN participants listening to UN Resident Coordinator Ms. Daniels (far right)
توضیح تصویر: MUN participants listening to UN Resident Coordinator Ms. Daniels (far right)

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN
United Nations

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم