گزارش

Iran’s drug control and international cooperation initiatives in countering drug challenges presented to members of International community in Tehran

۱۵ مارس ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم