گزارش

بازگشت مهاجران سومالیایی به خانه پس از سپری کردن ماه‌ها در ایران

۰۱ اوت ۲۰۲۰

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

IOM
International Organization for Migration

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم