سخنرانی

روز سازمان ملل متحد برای همکاری جنوب-جنوب - پیام دبیرکل سازمان ملل متحد (12 سپتامبر 2023)

۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد