گزارش

توانمندسازی زنان کارآفرین در ایران: داستان های ی از موفقیت و تاب آوری

۱۵ اوت ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
برنامه توسعه ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم