گزارش

نوری برای صلح و آرامش

۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
تصویر: © Gozha Net

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم