گزارش

پایان سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آثار منفی اقدامات یک‌جانبه قهرآمیز بر بهره‌مندی از حقوق بشر به ایران

۲۲ مهٔ ۲۰۲۲
تصویر: © UN Iran/Kamyar Minoukadeh

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم