گزارش

زنان، هسته تاب‌آور جامعه

۰۸ مارس ۲۰۲۲
توضیح تصویر: Women accounted for around 90% of the beneficiaries of UNDP Iran's RASER initiative.
تصویر: © Kamyar Minoukadeh

نوشته‌‌ٔ

Gulbahor Nematova

گلبهار نمتوا

UNDP
نمایندهٔ مقیم موقت برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
 
 
 

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
برنامه توسعه ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم