گزارش

بر ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و دختران سرمایه‌گذاری کنیم

۰۸ مارس ۲۰۲۲
تصویر: © IRNA/Mojtaba Mohammadi

نوشته‌‌ٔ

Stefan Priesner

اشتفان پریزنر

سازمان ملل متحد
هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
 
 

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم