گزارش

خانواده‌های توانا بهتر عمل می‌کنند

۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲
توضیح تصویر: حضور مجازی مربیان دفتر مرکزی مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از وین و دیگر نمایندگان مربوطه

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم