گزارش

کارگاه آموزشی درمان نگهدارنده با بوپرنورفین در زندان‌ها

۱۰ نوامبر ۲۰۲۱

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم