گزارش

دیدار نمایندۀ کشوری دفتر UNODC در ایران با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران

۰۵ سپتامبر ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم