گزارش

شهرهای سبزتر و نسل جدیدی از ساختمان‌ها با مصرف بهینه انرژی در جمهوری اسلامی ایران

۱۰ ژوئن ۲۰۲۱

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
برنامه توسعه ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم