گزارش

انطباق فرهنگی انیمیشن ‌های "اول گوش بده" به منظور حمایت از خانواده ‌ها در دوران همه‌ گیری کووید-19 توسط دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد در ایران

۲۸ آوریل ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم