گزارش

تداوم حمایت فائو از تلاش‌های ایران جهت بهبود بهره‌وری و بازدهی منابع آب در شبکه آبیاری دشت قزوین

۱۵ مارس ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم