گزارش

اطلاع رسانی در خصوص اقدامات ایران در کنترل موادمخدر و همکاری های بین المللی برای مقابله با معضل مواد مخدر به اعضاء جامعه بین المللی در تهران

۱۵ مارس ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم