ویدئو

پیام ویدیوئی وینی بیانیما، مدیر اجرائی برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز، به مناسب روز جهانی ایدز ۲۰۲۰

۰۱ دسامبر ۲۰۲۰