تماس با ما

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
صندوق پستی : ۱۵۸۷۵۱۵۵۷
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۶۹۱-۴+
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۹۲۵-۸+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۸۱۲۳+

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

با کارگزای‌های ما در تماس باشید

APDIM-ESCAP

خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، خیابان سپند، ساختمان سپند، پلاک ۱۶
تلقن:
۹۸۲۱-۸۸۹۰۱۸۷۹+
۹۸۲۱-۸۸۸۹۳۶۹۸+
فکس:
۹۸۲۱-۸۸۹۰-۱۸۷۹+

FAO

تهران، بزرگراه چمران، باغ کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساختمان اصلی، طبقه اول
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۴۱۳۸۰۳+
۹۸۲۱-۲۲۴۲۹۲۲۰+
۹۸۲۱-۲۲۴۲۹۳۲۰+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۱۷۳۸۳۶+

IOM

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
کدپستی : ۱۵۸۷۵۱۵۵۷
تلقن:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۹۲۵-۸+
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۶۹۱-۴+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۵۲۱۸۲+

OCHA

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
کدپستی: ۱۹۴۸۷۷۳۹۱۱
تلقن:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۹۲۵-۸+
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۶۹۱-۴+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۸۶۶۷۵+

UN-Habitat

تهران، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تلقن:
۹۸۲۱-۸۸۲۵۵۹۴۲+ داخلی ۱۵۶
فکس:
۹۸۲۱-۸۸۲۴۱۲۶۳+
کدپستی: ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱

UNAIDS

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
کدپستی: ۱۵۸۷۵۱۵۵۷
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۸۵۸۹۵۰+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۵۸۹۵۱+

یوناما

میدان ونک، خیابان ونک، خیابان ارم، بن بست بهشت، پلاک 2، طبقه دوم
تلقن:
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۸۷۸۳۷۷-۸۱
فکس:
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۷۹۶۷۰۰

یونامی

تهران، میدان ونک، خیابان ونک، کوچه ارم، بن بست بهشتی، پلاک
تلقن:
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۸۷۸۳۷۷-۸۱
فکس:
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۸۷۵۲۱۸

UNDP

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
کدپستی: ۱۵۸۷۵۴۵۵۷
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۶۹۱-۴+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۹۵۴۷+

UNDSS

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
کدپستی: ۱۵۸۷۵۱۵۵۷
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۶۹۱-۴+
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۹۲۵-۸+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۹۵۴۷+

یونسکو

زعفرانیه، مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد، دفتر منطقه ای سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو
کدپستی: ۱۹۸۹۶۴۳۹۳۶
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۷۵۱۳۱۵-۷+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۷۵۱۳۱۸+

UNFPA

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
صندوق پستی: ۱۹۴۸۷۷۳۹۱۱
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۹۲۵-۸+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۵۷۴۸۵+

UNHCR

میدان ونک، شیراز شمالی، خیابان امداد شرقی، شماره ۳
تلفن اداری:
۹۸۲۱-۴۲۹۳۹+
تلفن پذیرش:
۹۸۲۱-۸۸۲۱۲۵۲۰+

UNIC

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۸۷۳۸۳۷+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۷۳۳۹۵+
کدپستی: ۱۵۸۷۵۴۵۵۷

UNICEF

تهران، خیابان پاسداران، خیابان نیستان سوم، خیابان راستوان، کوچه نظامی، پلاک ۷
کدپستی: ۱۹۴۴۹۵۴۶۱۳
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۵۹۴۹۹۴+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۵۹۴۹۴۸+

UNIDO

خیابان شریعتی، خیابان قبا، خیابان ناظمی، شماره ۷
کدپستی: ۱۱۷۶۱۹۳۹۵
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۷۹۳۷۰۰+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۷۹۳۸۵۵+

UNODC

تهران، میدان ونک، خیابان ارم، بن بست بهشت، شمارۀ ۲
کدپستی: ۱۹۹۴۷۱۵۳۱۱
تلفن:
۹۸۲۱-۸۸۸۷۸۳۷۷-۸۱+
فکس:
۹۸۲۱-۸۸۷۹۶۷۰۰+

WFP

تهران، خیابان شریعتی، خیابان قبا، خیابان ناظمی، شمارۀ ۷
کدپستی: ۱۹۴۴۹۵۴۶۱۳
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۳۴۹+
۹۸۲۱-۲۲۸۶۷۴۸۰+
۹۸۲۱-۲۲۸۶۷۶۴۰+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۳۲۱۱+

WHO

ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوار ایوانک، فاز ۵، شهرک قدس
صندوق پستی: ۱۴۶۶۵۱۵۶۵