گزارش

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با حمایت مالی دولت ژاپن به تقویت زنجیره ارزش صنایع دستی در سیستان و بلوچستان می‌پردازد

۰۶ سپتامبر ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIDO
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم