سخنرانی

آیا کسب و کار ها می توانند هم برای مردم و هم برای کره ارض مفید باشند؟ می بایست چنین باشد

۰۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد