سخنرانی

پیام آقای کورنلیس پی. یونچیر، رئیس هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر در افتتاحیه شصت و چهارمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر

۱۲ آوریل ۲۰۲۱

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد