سخنرانی

بیانات ویدئویی دبیر کل سازمان ملل متحد خطاب به نشست عالی رتبه با عنوان «نقش رهبران مذهبی در پرداختن به چالش های متعدد کووید-۱۹»

۱۲ مهٔ ۲۰۲۰

سخنران

Guterres_PIC

آنتونیو گوترش

دبیر کل
 
 

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد