گزارش

تجارت شکوفا

۰۹ مارس ۲۰۲۲
توضیح تصویر: Zahra Moghanaki in her local workshop in Azna, Lorestan Province.

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
برنامه توسعه ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم