گزارش

به راستی چه می‌شد اگر زنان دارای معلولیت فارغ از تجربه خشونت خانگی بودند؟

۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱
توضیح تصویر: سمانه شعبانی، در مرکز تصویر، در حال دریافت جایزه‌ای از دانشگاه تهران؛ جائی که او دکترای خود در زمینهٔ دسترسی به عدالت برای زنان و دختران دارای معلولیتی که با خشونت خانگی مواجه‌اند را به پایان رساند.
تصویر: © سمانه شعبانی

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNFPA
صندوق جمعیت ملل متحد
UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم