گزارش

همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در زمینه کنترل مواد مخدر به مناسبت روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر

۲۶ ژوئن ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم