گزارش

راه‌اندازی سامانه تلفنی ترک دخانیات در ایران با حمایت سازمان جهانی بهداشت

۳۰ ژوئن ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم