گزارش

ایران دومین محموله واکسن کووید-۱۹ خریداری‌شده از طریق سازوکار کوواکس را دریافت کرد

۱۷ مهٔ ۲۰۲۱
تصویر: © UNICEF Iran/Sayyari/2021

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد
WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم