گزارش

افزایش چشمگیر کشفیات مواد مخدر در فرودگاه بین المللی امام خمینی با استفاده از بادی اسکنر اهدایی دولت ژاپن

۰۹ مهٔ ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم