گزارش

نشست تخصصی دستاوردهای ایران در عرصه همکاری های بین المللی مبارزه با مواد مخدر شرکت کرد

۰۹ مارس ۲۰۲۱

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم